شروع از
100,000تومان
ماهانه
CS:GO server 10 Slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
120,000تومان
ماهانه
CS:GO server 12 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
140,000تومان
ماهانه
CS:GO server 14 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
160,000تومان
ماهانه
CS:GO server 16 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
180,000تومان
ماهانه
CS:GO server 18 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
200,000تومان
ماهانه
CS:GO server 20 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
220,000تومان
ماهانه
CS:GO server 22 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
240,000تومان
ماهانه
CS:GO server 24 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد
شروع از
260,000تومان
ماهانه
CS:GO server 26 slot

- پنل مدیریتی گیم سرور پیشرفته و اتوماتیک
- TickRate 128
- امکان نصب تمامی مود ها و پلاگین ها از طریق پنل مدیریتی با یک کلیک
- امکان انتخاب تمامی حالت های بازی با یک کلیک (casual,survival,match و ..)(11 حالت)
- دارای مپ پک و نصب اتوماتیک با 1 کلیک
- دارای Steam Workshop و امکان نصب اتوماتیک آن ها از طریق پنل مدیریتی
- قابلیت ویرایش کانفیگ های بازی و تغییر تمامی مقادیر به مقدار دلخواه از طریق پنل مدیریتی
به طور کلی امکان انجام تمامی موارد مورد نیاز شما از طریق پنل مدیریت اختصاصی امکان پذیر میباشد